MENÜ

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

Ayrıca, kişisel verilerinizi 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” na uygun olarak  koruruz.
Sitemizle paylaştığınız bilgilerin başka kişilerle (gerçek ve tüzel kişilerle) kanuna aykırı şekilde paylaşılması söz konusu değildir. Ancak kanuna uygun şekilde paylaşım söz konusu olabilir.
Kişisel verileriniz 6698 sayılı KVKK’ ya uygun olarak saklarız. Güvenli şekilde muhafaza edip hukuka aykırı şekilde bilgilerinizin paylaşılmasını önleriz. Bunun içinde gerekli güvenlik önlemlerini alırız.

 

Aynı zamanda kişisel verilerinize ilişkin kanuni haklarınız bulunmaktadır. KVKK m.10 gereği bu haklarınızı hatırlatmak veri sorumlusu olarak bizim görevimizdir.


1- Öncelikle, veri sorumlusu Karanfil Dış Ticaret ve Uluslarası Taşımacılık Ltd. Şti.’ dir. 


2- Kişisel verilerinizin işlenme amacı: Kişisel verileriniz hukuki ve ticari güvenlik amacıyla, verilerinizin güvenle saklanması amacıyla, verilerinizin kanuna aykırı paylaşımını önlemek amacıyla KVKK m.4’ te yer alan ilkelere ve m.5 ve m.6’ daki şartlara uygun olarak muhafaza edilmektedir.


3- İşlenen kişisel verilerin kimlere hangi amaçla aktarılabileceği: Gerekli olan hallerde kanuna uygun olarak verileriniz 3. kişilerle paylaşılabilir.


4- Kişisel verilerinizi toplamanın yöntemi: Kişisel verileriniz kanunda belirtilen süre kadar saklanır. Süre yoksa belirlenen amaca uygun süre kadar saklanıp, belirlenen süreler sonunda düzenli imha süresi içinde belirlenen imha yolları ile imha edilmektedir. Veri sahibi de imha için başvuruda bulunduğu takdirde verileri imha edilebilir.


5-  m.11 de sayılan diğer haklarınız: 
 

 Bize başvurarak kendinizle ilgili aşşağıdakileri öğrenebilirsiniz: 
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz.

Haklarınıza ilişkin talepleriniz için lütfen … linkinde yer alan formu doldurunuz. Formu gerektiği gibi doldurmanız halinde başvurunuz en geç 30 gün içinde değerlendirip cevap verilecektir. Kişisel verilerinizin şirketimizce kullanılamaması ile ilgili bulunduğunuz talebin sonucu halinde web sitemizi gerektiği gibi kullanamamanız durumunda sorumluluk size aittir.